Sunday, November 13, 2016

माझी पुस्तक जुगलबंदी -- वंशवृक्ष (डॉ. एस. एल. भैरप्पा) आणि ONE INDIAN GIRL (Chetan Bhagat) !

मी तस खूप काही पुस्तकं वाचतो अस नाही.  पण बरेचदा कुणी मित्रान suggest केल किंवा एखाद्या आवडत्या विषयाच पुस्तक मिळाल तर जरूर वाचतो.  + ऑफिस ला बस नी जायला (आणि यायला) रोज एक - दीड तास लागतो, ह्या वेळेचा सदुपयोग म्हणून कधी फेबु तर कधी पेपर वाचन.  बरेचदा पुस्तक.  मराठी, इंग्रजी दोन्ही..

गणपती च्या वेळी डोंबिवली ला गेलो असतांन्नाआनंद मोरे ला भेटायचा योग आला.  आनंद माझा फेबु मित्र.  त्याच्या पोस्ट वाचून आणि फेबु वर चर्चा करून लगेच कळत की ह्याच प्रचंड वाचन आहे.  आनंद चांगलाच popular आहे आणि मस्तच लिहितो.  बहुदा ३० min बोललो असू आम्ही.  माझ संघाच सौख्य त्याला माहित होत.  आम्ही बोललो पण ह्याच विषयावर.  आनंद म्हणाला तुला डॉ. एस. एल. भैरप्पा आवडतील, जरूर वाच.  त्यानी मग मला काही पुस्तकांची नाव पण suggest केलीत.

-- पुढच्या पुणे ट्रीप मधे मी वंशवृक्ष, पर्व आणि आवरण ही पुस्तक घेतली.
-- त्याच दरम्यान चेतन भगत च नवीन पुस्तक ONE INDIAN GIRL आल.  Amazon आणि Flipkart रु १००/- च्या आस-पास घरपोच देत होते.  म्हटल "सत्यात मजा", घेऊ हे पण.  वाचून बघू नाही आवडल तर सोडून देऊ :-)

वंशवृक्ष वाचायला सुरुवात केली होती आणि दोन दिवसात ONE INDIAN GIRL पण मिळाल.  म्हटल हे पण थोड वाचून बघू.  आणि इथे माझ्या "पुस्तक जुगलबंदी" ला सुरुवात झाली.

वंशवृक्ष

ONE INDIAN GIRL

ONE INDINA GIRL deliver झाल तेव्हा उत्सुकता म्हणून जरा चाळल, इंटरेस्टिंग वाटल :-)

पुढचे १० - १५ दिवस दोन्ही पुस्तक आलटून-पालटून वाचत होतो.  प्रयोग मजेदार वाटला.  दोन्ही लेखक छान पैकी "story teller" आहेत.  दोन्ही पुस्तकान्नी मला बरच काही शिकवल.

वंशवृक्ष, १९६५ -- छानच आहे !  भैरप्पा खूप सुंदर गोष्ट सांगतात.  स्वातंत्रोत्तर काळच चित्रण असावं.  इंग्रजांचा उल्लेख नाही पण मैसूर च्या वाडियार राजांचा उल्लेख आहे.  श्रोत्री त्यांची सून (कात्यायनी), सदाशिवराव, त्यांचा भाऊ राज आणि इतर सगळी पत्र खूप छान रंगवली आहेत.  परत तत्वज्ञाय ही फार सोप्या भाषेत हाताळल आहे.  ग्यान किंवा डोस वाटत नाही, पात्रांच्या अनुभवातून उलगडत जात.  मला पुढील उतारे खूप मार्मिक वाटले आणि माझ्यासाठी ते ह्या पुस्तकाच सार किंवा गाभा असावेत...

कसली भारी प्रगल्भता (maturity) आहे बघा !

--- श्रोत्री: "सगळ आपल्या मनाप्रमाणे घडत तर मग संसार कशाला म्हणायचं ?"

--- श्रोत्री: "ज्याचा जेवढा ऋणानुबंध असेल तेव्हडे दिवस तो आपल्या बरोबर रहात असतो.  तो ऋणानुबंध संपला की दूर जाण अटळ असत.  काहीजण मृत्यूमुळे दूर जातात, तर काहीजण जिवंतपणीच दुरावतात. आपण त्याचा तसाच स्वीकार करायला हवा, नाही का ?"

--- श्रोत्री: "माझ्या मुलाचा ऋणानुबंध संपला आणि तो नदीत बुडून माझ्यापासून दुरावला.  माझी पत्नी आजाराच निमित्त होऊन माझ्यापासून दूर गेली.  त्यांचा मी कसा तिरस्कार करू ?  ते दोघ मृत्यूमुळे माझ्यापासून दूर गेले आणि ती (सून) जिवंत असताना दुरावली एव्हडाच माझ्या दृष्टीन फरक.  माझ्याबरोबरचा ऋणानुबंध संपला.  ती निघून गेली.  त्यात तिचा तरी काय दोष ?"

--- श्रोत्री: "पण स्वतःच्या उदरात नऊ महिने वाढवलेल्या मुलाला सोडून जाताना तिलाही दु:ख झाल असेलच ना ?  त्या दु:खावर मात करणारी नैसर्गिक शक्ती त्यावेळी प्रबळ ठरली !  यालाच आपण माया म्हणतो, नाही का ?  या जगात प्रकृति-सहज गुणधर्मांनी जगायचं ठरल की त्या प्रकृतीविरुद्ध उभ रहाण अतिशय कठीण असत.  ती ह्याला बळी पडली ह्यात काहीच आश्चर्य नाही.  या कारणासाठी तिचा तिरस्कार करण योग्यही नाही."

-- श्रोत्री: "जे घडून गेलय ते पुन्हा पुन्हा आठवून काय मिळणार ? ..... तरीही मी शक्यतो घडून गेलेल्या घटनांची उजळणी करत बसत नाही."

--- सदाशिवराव (स्वगत): "श्रोत्रींनी स्वतःच्या जीवनात मानसिक द्वंद्व निर्माण होण्यासारखं एकही कृत्य न केल्यान त्यांना अस जगण शक्य होत असावं !

आता विचार किती स्पष्ट आहेत ते बघा आणि विचार पद्धती किती समतोल (balanced) !

--- श्रोत्री: "तुमच्या जागी मी असतो तर असा वागलो असतो अस आज सांगण योग्य नव्हे, अस मला वाटत.  तुम्ही तुमच्या एका इतिहासाच्या तासाच्या वेळी वर्गात सांगितलेली गोष्ट परवा चिनी सांगत होता- एका साधून राजाला म्हटल, 'मी तुझ्यासारखा चक्रवर्ती असतो तर असा रक्तपात केला नसता.'  त्यावर तो राजा उत्तरला, 'मी तुझ्यासारखा साधू असतो तर युद्धाचा विचारच माझ्या मनात आला नसता.'

--- श्रोत्री: "ग्रंथनिर्मितीसाठी तुम्ही दुसरा विवाह केलात अस तुम्ही म्हणता.  ग्रंथनिर्मिती हा बुद्धीशी संबंधीत विषय आहे.  बुद्धीतत्व ही प्रकृतीची एक अवस्था आहे.  बुद्धीच कारण सांगून त्यासाठी दुसर लग्न करण हा ही प्रकृतीच्या आकर्षणाचाच एक भाग !  केवळ शारीरिक आकर्षणापोटी केलेल्या विवाहापेक्षा हे उत्तम असल तरी त्यात मुलभूत फरक नाही, अस मला वाटत.  खर ज्ञान ही बुद्धीच्या पलीकडची गोष्ट आहे.  त्यसाठी कुणाच्याही सहाय्याची गरज नाही हृदयाची सच्ची हाक तीव्र असली की पुरेस आहे."

--- श्रोत्री: "बदललेल्या सामाजिक चौकटीत विवाहाचा उद्देश बदलत असल्याच दिसत.  हे योग्य आहे की अयोग्य हा वेगळाच मुद्धा आहे.  आपल्याला कळत वा नकळत केलेला विवाह, त्या दुसऱ्या जिवाची काहीही चूक नसताना कसा कमी महत्वाचा ठरेल ?'  आपल वैवाहिक जीवन आठवण श्रोत्री पुढ म्हणाले, 'मलाही काही वेळा तुमच्या सारख वाटत होत.  मी सतत संस्कृत ग्रंथांच्या अध्ययनात बुडालेला आणि माझ्या बायकोला संस्कृतचा गंध ही नव्हता.  वेदांतावर चिंतन करत मी अनेक ग्रंथांची पारायण करत होतो आणि माझ्या बायकोला कन्नडमध्ये चार ओळीच पत्रही लिहिता येत नव्हत.  तरीही ती मोठ्या भक्तिभावान पतीची सेवा करत होती.  देवपूजेसाठी फुलं आणून देत होती.  गंध उगाळत होती.  तीन वंशवृक्षसाठी एक मूलही दिल.  बौद्धिक पातळीवर तिचा आणि माझा काहीही सम्बंध नसला तरी ती उत्तम धर्मपत्नी होती."

--- श्रोत्री: "तुमच्या जागी मी असतो तर असा विचार करण योग्य नव्हे, तसच त्याच्या विरुद्धही विचार करण फारस योग्य नव्हे.  प्रत्तेकाच्या जीवनदृष्टीवर ते अवलंबून असत.  कधी कधी एका मार्गान चालताना अपरिहार्यपणे द्वंद निर्माण होत.  पण त्या रस्त्यावर पुढे गेल्यावर माघारी वळण्याच ठरवल तर त्याहून वेगळ द्वंद्व जन्म घेईल."

--- सदाशिवराव: "द्वितीय पत्नी द्विपत्नित्वाच्या विरुद्ध आहे.  एका घरात एकाच वेळी दोन बायकांबरोबर एका पुरुषान पती म्हणून रहाण तिला तिरस्करणीय वाटत.  हेही एक आधुनिकतेच मुख म्हणा हव तर !"

--- श्रोत्री: "त्यांचे विचार सर्वस्वी चुकीचे आहेत अस नव्हे.  पण तुमची पहिली पत्नी हयात असताना त्या तुमच्याशी लग्न करायला ज्या विशिष्ट ध्येयासाठी तयार झाल्या, त्याच ध्येयसाधनेला संपूर्ण महत्व देऊन त्या मनातला तिरस्कार थोडा कमी करू शकल्या असत्या, नाही का ?  व्यक्ती किंवा समाजाच्या जीवनाच्या प्रत्तेक जीवनपद्धतीचा स्वतःचा असा विशेष उपयोग असतो.  आपण विशिष्ट संधर्भात त्या जीवनपद्धतीला किती महत्व द्यायचं याचा प्रत्तेकान विचार करायला हवा.  जिवनाच मूळ ध्येय स्पष्टपणे उमजलं असेल तर प्रत्तेक जीवनपद्धतीला नेमक किती महत्व द्यायचं ते आपोआपच उमजत."

वंशवृक्ष-१

वंशवृक्ष-२

वंशवृक्ष-३

वंशवृक्ष-४

वंशवृक्ष पुस्तकावर आधारित सिनेमा ही निघाला आहे आणि त्याला राष्ट्रीय पुरस्कार सुद्धा मिळाला आहे.

आता चेतन भगत च्या ONE INDIAN GIRL कडे बघू.  बर्याच लोकान्ना चेतन भगत आवडत नाही.  खूप लोकान्ना आवडतो ही.  त्याच्या पुस्तकांवर सिनेमा बनायला लागल्यापासून तो सिनेमा साठीच पुस्तक लिहितो अस मला ही वाटत.  त्याची Revolution 2020 आणि Half Girlfriend ही पुस्तक मला सिनेमाच्या गोष्टीच वाटल्या.  पण चेतन भगत सुद्धा खूप चांगला story teller आहे !

इथे सुद्धा एक भारी पैकी हुशार, actually खूप हुशार नाईका आहे.  खूप खूप अभ्यास केल्यामुळे तिला अमेरिकेत एका लय भारी कंपनीत नौकरी मिळते.  पुढे हिची नौकरी + खूप सारी मेहेनत + ऑफिस बाहेरच तीच आयुष्य लेखकांनी खूप छान रंगवल आहे.  एकेठिकाणी प्रेमासाठी रग्गड पैसा आणि समाधान देणारी आणि खूप आवडणारी नौकरी सोडायला सुद्धा ती तयार असते.

मग अमेरीका ते हॉन्ग कॉन्ग ते लंडन असा तिचा प्रवास.  मग तीच गोव्यात लग्न.  इथे "कहानी मे ट्वीस्ट".  आणि मग तिचे विचार किती स्पष्ट आहेत ते बघा !

There are fundamental things about both of you that won't change.

Radhika to Debu: Debu, you say you will be supportive, but the fact that you couldn't handle even a bit of my success means it's an intrinsic part of you.  You can't change that.  And I plan to be a lot more successful than what you saw.  So, sorry, no."

Radhika to Neel: And Neel, you are amazing, no doubt.  The chartered plane, tempting, of course.  Now with the divorce & everything I know you love me too.  But you know what, you love only half of me.  My other half is Kusum, the women you left.  You want a party girl.  Someone young, who allows you to cling on to your youth.  The same youth you work so hard in the gym for.  Well, I won't be this young girl forever.  I don't know what Neel Gupta will do with me then.  He likes Radhika, his young vice president, but will he like Radhika, the diaper-changing wife & mom ?

ONE INDIAN GIRL

Friday, October 14, 2016

रूपकुंड (Roopkund Lake) -- Day-2

This day was probably destined to be eventful for me.  We 3 were supposed to reach Railway station by 7 AM (max) to join rest of the team to start Kathgodam to Lohajung journey.  This ~275 KM journey takes about 10 hrs so the plan is always to start early...

We got up at 6 AM and stated preparing.  By 6:30 AM rest of the team had reached the Railway station and they started calling us to hurry up.  Every 5 - 7 min either the driver or somebody from the team would check on us.

We somehow managed to be ready to leave the KMVN Guest House by 7:30 AM and I noticed that my wallet is missing.  We searched everywhere in the room.  All my luggage as well a multiple times.  The room attendants also helped us but no success.  I had a lot of cash + all my cards + IDs in it.  I was not able to recall where did I keep it last.  After 15 min of search by 5 members and a few calls from the rest of the team asking us to hurry up, it was decided that I lost it and we better report this to the police.  If they get it, they may call me.  I was not at all sure if this will help.  I was like "shxx" not a good start at all :-(.

We ran to the railway station parking and joined rest of the team.  I dropped the idea of reporting to police.  I now started thinking of calling banks for various cards to be blocked and all related trouble.

Running towards Kathgodam Rly Station (Photographer: Chirag)

Kathgodam Rly Station (Photographer: Chirag)

We introduced ourselves to 7 others who were waiting for us and finally started the journey.  Took a 15 min break for b'fast and started towards Kausani.

Checking Kathgodam City from height (Photographer: Chirag)

One of the bridge on the way (Photographer: Chirag)

By noon, we had crossed Kausani and it was time to halt for lunch.  On way to Baijnath there is a tea factory.  There are 2 hotels here and a few shops.  There is also a shawl factory.We had lunch here and surprise !  I got my wallet back :-).  My room-mate had pocketed it in the morning at the KMVN Guest House, of-course by mistake, assuming it is his.  Post lunch, he pulled it out to pay money and I saw a familiar item in his hand.  Now it was his turn to search for his wallet :-).  Luckily he found his wallet in his luggage.  What a relief !!!

Rest of the journey was through forests and never ending ghats, climbing one mountain, getting down the other side and climbing the next one.  The journey was: Kathgodam -- Bhimtal -- Sukha -- Dhuna -- Almora -- Someshwar -- Kausani -- Baijnath -- Gwaldham -- Dewal - Lohajung.  About 275 KM.

Around 4 PM, it started raining heavily.  We had just reached Dewal.  Another adventure was waiting for us.  We thought of taking a tea break.  But the rain made it difficult to come out of the tempo for a while.  Once out, we got to know that big trees have fallen due to rain and the road ahead is blocked at 2 places.  Our tempo driver was not sure when will the road get cleared.

Luckily, our transport coordinator was at Dewal.  He arranged for a BIG jeep and shifted us to it.  This was cramped compared to the space that we had in 14-seater tempo.  We still had about 1.5 hrs of journey left.


Our jeep could barely pass through this road block.  At 2nd location, the tree was cut into pieces and road was clear.

We reached Lohajung around 6:30.  This is the base-camp for Roopkund trek.  A small village with a few hotels and guest houses all over.  A few shops selling items like: woolen gloves, woolen caps, trekking pole, etc to trekkers.

It was dark all over.  We settled in one Govt Guest House.  More of a dormitory.  There was no power and we were told power is very erratic there.  Mr. Dev Singh is in-charge here.  He arranges all logistics for trekkers like: stay, food, local guide, supplies for next 5 days of trek.  Very jovial and energetic person.

We were introduced to his team and also had a briefing with Rhik who is from the trek organiser's office.  Rhik will also be with us during the entire trek.  Got to know a few do's and don't's.  Especially to watch ourselves for any signs of AMS (Acute Mountain Sickness).  Symptoms like: headache, tiredness, nausea, dizziness, and shortness of breath, generally around 10,000 feet/3,048 meter.  If needed, take Diamox or any paracetamol tablet.  Best is to drink as much water as possible.

Next day, plan was to start around 9 AM, post B'fast.

Monday, October 10, 2016

रूपकुंड (Roopkund Lake) -- Day-1

Background:

This was definitely a "call of the mountains".

It started with "Valley of Flowers" trek in July-2015.  I felt mesmerised and intimidated by the sheer size of the mountains, the snow covered giant glaciers and the possibility to drive body (and mind) beyond it's limits.

**I did not know, there is a song by this name: "call of the mountains" in the album "Eluveitie".  Its lyrics fits the sentiments very well...

**There is a Marathi Natyageet with similar mood as well.  "साद देती हिमशिखरे शुभ्र पर्वताची", complete lyrics here.  But here, the hero is wishing to leave for Tapasya leaving the worldly pleasures behind :-)


Present:

Apr-16, started hunting for a Himalayan Treks that I should attempt this year.  After a few searches, finalised Roopkund.  The "lake-with-skeletons" attracted me in addition to a lot of fellow trekkers talking about it.  1 more team member of mine Yash agreed to join + 1 more friend of his from Pune as well.  Sometime in May-16, paid visit to Decathlon, the sports shop and spent ~6K :-(.  Started preparation by walking 4 - 5 KM each day, 5 days a week.  Like last year, this year also did a few rounds of Nandi Hill to test my stamina.


The unexpected:

4 days before the departure, on a WED morning, I was casually looking myself in the mirror and suddenly my lower back started paining, some kind of sprain.  I guess the me in mirror did not like the real me for some reason :-(.

I thought it will go away with more movements or bit of walking so continued with my routine and reached office, while the lower back was still paining.  After a few hrs at office, the pain did not show any sign of reducing.  Now, it was not allowing me to sit or stand either.  Something was seriously wrong :-(

Went to the Doctor's room, took a painkiller + used hot-water-bag.  No relief !  Luckily, later that day, an orthopedic was to visit our office.

He examined and told me -- this looks like some weak muscle has sprained -- or this can be "disk" related issue -- take medicine for a few days, if the pain does not go, you'll have to get an MRI done -- this is typical of "modern" Doctors -- they make it look like they are not hiding anything from you -- and they scare you royally...

Dr. gave me 5 days medicine and asked me to watch myself.  When I told him about my trek plans, he blasted me saying, do not do any adventures, just cancel the trek...

Came home and started taking the painkillers.  Luckily, in 2 days the pain reduced and 4th day, it was gone :-).  Meanwhile, parents were worried.  Kept calling me 2 times a day, asking me to check back with the doctor.

This sudden development had potential to derail my trek plans.  But I survived...

Itinerary:


Day From To Distance Mode Elevation Elevation
Day-1 BangaloreDelhi---Flight


Delhikathgodam---Train

Day-2 KathgodamLohajung240 kmBy Road2300 m7500 ft
Day-3 LohajungDidna10 kmTrek2450 m8000 ft
Day-4 DidnaBedni Bugyal12 kmTrek3600 m12000 ft
Day-5 Bedni BugyalPatar Nachuni5 kmTrek3750 m12300 ft
Day-6 Patar NachuniBagubasa5 kmTrek4300 m14000 ft
Day-7 BagubasaRoopkund4 kmTrek4850 m15900 ft

RoopkundBagubasa4 kmTrek------

Bagubasa Patar Nachuni 5 kmTrek------

Patar Nachuni Bedni Bugyal 5 kmTrek------
Day-8 Bedni BugyalWan17 kmTrek------

WanLohajung15 kmBy Road------
Day-9 LohajungKathgodam240 kmBy Road------
Day-10 KathgodamDelhi---Train------

DelhiBangalore---Flight------

Day-1:

Took an early morning BLR - DEL flight.  As usual it was pleasant and little cold morning at Bangaluru.  When we landed at Delhi, around 10:30 AM, the flight attendant told outside temp is 36 °C.  The moment I stepped out of the aircraft, it was evident that I was in Delhi.  It was hot !  Not like 36 °C of Bangaluru...

1st we had a little mix-up of terminal at Airport while we caught up with Chirag.  Then took Metro to reach Chandni Chauk.  Target was "prathewali gali".  Actually, last year I had been here and felt that this place has lost its charm and taste.  But still attempted it again this year.  Now, I'll not dare it again next time.  It is not worth the efforts anymore :-(

Post lunch, reached Old Delhi Rly Station to catch 4 PM train to Kathgodam.  Spent time in waiting room on 1st floor.  Age old ceiling fans from this age old building were completely useless.  Same in the train.  It was HOT all the way till 8 PM.

Finally reached Kathgodam by 11 PM.  We were not sure if we'll get food this late.  Two of our trek mates helped us with packed dinner.  They had reached Kathgodam earlier that day and would be joining us for the Trek next morning.

I had been to Kathgodam during Jun 2011 for Nainital - Kausani - Ranikhet trip.  That time, this Railway station felt real small.  We in fact spent that night at the station as taxi did not use to run between Kathgodam & Nainital during night.

This time, it was a complete change of scene.  The railway station has been renovated.  A new reservation counter, quiet many restaurants and shops that were open late night.  Taxi and buses to Nainital running late night as well.  The lighting at railway station looked impressive and this is the 1st photo that I took for this trip.

Kathgodam Railway Station

I had booked KMVN Guest House that is next to the railway station for night assuming it to be the safest option.  This is located next to a Masjid and we were sure of waking up at 5 AM :-).